Thực hiện cải cách hành chính năm 2020

Cải cách hành chính có mục đích lớn nhất là phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp tốt hơn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công việc, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng chuyên nghiệp hơn. Chính vì vậy thời gian qua nhà trường luôn chú trọng công tác này.

Với sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tập trung nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm cao. Mỗi cá nhân cán bộ, viên chức nhà trường có trách nhiệm chung tay cùng đơn vị, cùng địa phương, cùng các ngành. Năm 2020, lãnh đạo nhà trường thường xuyên quán triệt, nâng cao trách nhiệm của phòng, khoa, trung tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai kế hoạch, nhiệm vụ CCHC, gắn với trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị.  Phòng, khoa, trung tâm và từng viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, đưa nội dung, kết quả thực hiện CCHC vào nội dung giao ban định kỳ, lồng ghép nhiệm vụ CCHC với các nhiệm vụ chuyên môn.

Về công tác xây dựng thể chế, cơ bản các phòng, khoa, trung tâm đều bám sát kế hoạch xây dựng thể chế năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 960/QĐ-TTCP ngày 25/12/2019 của TTCP.

Nhà trường luôn chủ động rà soát và ban hành các nội quy, quy chế: Nội quy cơ quan, quy chế tổ chức và hoạt động trường, quy  chế làm  việc, quy định tiêu chuẩn thi đua… của đơn vị cho phù hợp với các quy định của pháp luật, TTCP và cơ quan có thẩm quyền.

Việc quản lý hành chính, tổ chức công việc của đơn vị được phân công từ lãnh đạo, đến từng viên chức được giao theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đơn vị đã đơn giản hóa, công khai hóa các thủ tục hành chính liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Thủ tục hành chính nội bộ được rút ngắn nhưng vẫn đảm bảo theo quy định, thuận tiện trong quá trình thực hiện, nhất là những thủ tục liên quan đến công tác tài vụ, quản trị, hành chính, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo tiêu chuẩn và các quy định khác của cơ quan tạo thành chỉnh thể thống nhất đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Đa số cán bộ, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, tuân thủ quy trình, quy chế công tác, tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa, tư thế, tác phong, quan hệ giao tiếp ứng xử, ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Bộ máy tổ chức của đơn vị được đổi mới, sắp xếp để phù hợp với yêu cầu quản lý trên cơ sở Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018 của Chính phủ.

Quy chế làm việc được ban hành theo chức năng nhiệm vụ và phụ hợp với quy chế làm việc của TTCP. Các phòng, khoa, trung tâm đã rà soát, sắp xếp lại tổ chức và phân công theo vị trí việc làm, xây dựng thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra từ đầu năm đảm bảo phục vụ tốt công tác chung của cơ quan.

Công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng, nâng lương khen thưởng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị được thực hiện theo quy định.

Hiệu trưởng nhà trường đã quan tâm và tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, viên chức nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn và lý luận chính trị. Đội ngũ cán bộ, giáo viên có năng lực, trình độ cơ bản đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ…

Công tác quản lý tài chính, tài sản và thực hiện chế độ tài chính của các đơn vị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và của TTCP. Nhà trường thực hiện đúng quy định công khai tài chính (công khai dự toán, quyết toán ngân sách Nhà nước, công  khai bảng lương hàng tháng) theo hình thức thông báo công khai gửi đến tất cả các phòng, khoa, trung tâm và niêm yết trên bảng tin nội bộ của đơn vị để tất cả cán bộ, giáo viên và người lao động dễ dàng tiếp cận thông tin tài chính của đơn vị.

Công tác hiện đại hóa hành chính của đơn vị từng bước được đầu tư trang bị, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa trong quyết định thủ tục hành chính và quản lý. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của đơn vị đã có nhiều chuyển biến, việc sử dụng công nghệ thông tin trong việc chỉ đạo, điều hành và tiếp nhận văn bản bước đầu được triển khai thực hiện, việc đào tạo, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin đã được quan tâm. Hiện nhà trường đang sử dụng các phần mềm như: Phần mềm kế toán Misa; phần mềm Quản lý học sinh; phần mềm quản lý cán bộ, giáo viên. Đồng thời trường có trang wed riêng https://tcngocong.edu.vn/được cập nhật thường xuyên. Nhà trường thường xuyên trao đổi công việc, tuyên truyền, quản lý…thông qua hộp thư điện tử.

Hiện nay, việc gửi nhận văn bản trên trục liên thông đã được thực hiện thường xuyên. Đơn vị đã triển khai phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn thư, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo đã được sử dụng cơ bản đáp ứng nhiệm vụ./.

VP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *