Thực hiện cải cách hành chính năm 2022

Đầu năm 2022, nhà trường ban hành Kế hoạch số 09/KH-TCGC ngày 10/02/2022 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022, qua đó ban hành các nhiệm vụ thực hiện trọng tâm trong năm bao gồm:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở.

Triển khai thực hiện các nghị định của Chính phủ: Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 06/10/2021 của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

Triển khai kịp thời Kế hoạch số 144/KH-SLĐTBXH ngày 21/01/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 đến toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2022.

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác Cải cách hành chính.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, viên chức trong nhà trường về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số của tỉnh Tiền Giang.

Tiếp tục duy trì tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra công vụ, văn hoá công sở trong nhà trường.

2. Cải cách thể chế

Nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo kịp thời, đúng theo trình tự, đúng pháp luật.

Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra các VBQPPL đảm bảo tính đồng bộ, hợp pháp và khả thi của VBQPPL, qua đó kịp thời sửa đổi, bãi bỏ, thay thế các VBQPPL phù hợp thực hiện theo Quyết định số 48/QĐ-TCGDNN ngày 10/02/2022 về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tính đến ngày 31/12/2021.

Thường xuyên theo dõi thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

3. Về cải cách thủ tục hành chính.

Kịp thời cập nhật các TTHC do Trung ương công bố.

Công khai minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức thiết thực và thích hợp; duy trì cập nhật cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý.

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tập thể về các quy định hành chính để nâng cao chất lượng các quy định hành chính.

Tăng cường tuyên truyền về trang thông tin điện tử, địa chỉ để phản ánh, kiến nghị đối với quy định, TTHC đến cán bộ, giáo viên nhà trường.

4. Về cải cách tổ chức bộ máy

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành các văn bản, đảm bảo văn bản ban hành đúng với quy định của pháp luật, phù hợp tình hình thực tế của nhà trường như: Sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy định tiêu chuẩn thi đua, nội quy cơ quan, nội quy học sinh, nội quy ở ký túc xá, quy chế mua sắm thiết bị – vật tư, . . . nhằm hoàn thiện bộ máy hoạt động của nhà trường.

Xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020.

Tiếp tục ổn định bộ máy hiện có, tăng cường hiệu quả hoạt động của các phòng, khoa thuộc trường.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức.

Triển khai, tổ chức thực hiện: Việc tuyển dụng, sử dụng, bố trí, quản lý viên chức, người lao động; việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức; xử lý kỷ luật cán bộ viên chức theo quy định.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức của nhà trường có số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy trong công việc thông qua các hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, có hiệu quả.

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ giáo viên.

6. Về cải cách tài chính công.

Tăng cường công tác kiểm soát đối với việc sử dụng có hiệu quả tài sản công, kinh phí từ ngân sách nhà nước; thực hiện đúng đủ các quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Sử dụng thiết bị, tài sản hiệu quả, đúng mục đích, thực hành tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, vật tư trong giảng dạy,..

Thực hiện tốt việc cho thuê, liên doanh liên kết theo Đề án Sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh liên kết của UBND tỉnh.

7. Hiện đại hoá nền hành chính

Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Thực hiện giảm hội họp, giảm văn bản, giấy tờ hành chính tăng cường trách nhiệm cá nhân trong giải quyết công việc, tăng cường việc sử dụng hộp thư điện tử, mail công vụ.

Đảm bảo số lượng máy vi tính cho cán bộ viên chức khối văn phòng làm việc, cán bộ đủ tiêu chuẩn về trình độ để quản lý công nghệ thông tin tại trường.

Qua các nội dung đề  ra trong kế hoạch đầu năm, toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường tiến hành thực hiện theo các yêu cầu mục tiêu trên. Lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm sâu sát đến các nội dung về “Thực hiện cải cách hành chính”. Từ đó chung tay cùng toàn thể viên chức nhà trường hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị, của ban ngành, địa phương và mục tiêu chung về cải cách hành chính của cả nước./.

   VP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *