Thực hiện cải cách hành chính năm 2021

Với phương châm lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian qua.

Lãnh đạo đơn vị luôn chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị phòng, khoa, trung tâm, cá nhân cán bộ, giáo viên thực hiện thủ tục hành chính theo hình thức dịch vụ công trực tuyến; tăng tính minh bạch của cơ quan để các tổ chức, cá nhân có thể theo dõi kết quả khi sử dụng dịch vụ, liên hệ công tác qua đó giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại khi thực hiện các thủ tục hành chính tại đơn vị.

Triển khai, áp dụng thực hiện các sáng kiến, giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính khoa học. Trong đó, chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (nếu có).

Trong năm 2021, nhà trường tiếp tục đặt mục tiêu:

      Một là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng bộ máy cơ quan phục vụ nhân dân, kỷ cương, hiện đại, công khai, minh bạch.

      Hai là, tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác cải cách hành chính năm 2021, trọng tâm là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; đổi mới, kiện toàn, sắp xếp lại đầu mối bên trong của các đơn vị phòng, khoa, trung tâm đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, viên chức trong thực thi công vụ.

Về nhiệm vụ cụ thể, nhà trường cũng đặt ra những nhiệm vụ như sau:

– Theo dõi, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ.

– Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản liên quan về công tác cải cách hành chính theo quy định hiện hành. Đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2021; đưa vào áp dụng, thực hiện các sáng kiến, giải pháp mới mang lại lợi ích thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; gắn kết quả thực hiện cải cách hành chính với công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, viên chức.

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát, rà soát TTHC,100% TTHC đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, đơn giản hóa TTHC, hồ sơ giấy tờ, thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết hóa TTHC.

– Đẩy mạnh khai thác sử dụng chữ ký số, chứng thư số để chứng thực văn bản điện tử.

Song song, với mục tiêu và những nhiệm vụ cụ thể nhà trường đã đặt ra. Trong năm 2021, lãnh đạo đơn vị tiếp tục chỉ đạo chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế: Nội quy cơ quan, quy chế tổ chức và hoạt động trường, quy chế làm việc, quy định tiêu chuẩn thi đua… của đơn vị cho phù hợp với các quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.

Tiếp tục thực hiện việc đơn giản hóa, công khai hóa các thủ tục hành chính liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Thủ tục hành chính nội bộ được rút ngắn nhưng vẫn đảm bảo theo quy định, thuận tiện trong quá trình thực hiện, nhất là những thủ tục liên quan đến công tác tài vụ, quản trị, hành chính, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo tiêu chuẩn và các quy định khác của cơ quan tạo thành chỉnh thể thống nhất đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Trong thời gian qua, nhìn chung hầu hết, cán bộ, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, tuân thủ quy trình, quy chế công tác, tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa, tư thế, tác phong, quan hệ giao tiếp ứng xử, ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt.

  VP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *