TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:295.607
Hôm qua:408
Hôm nay:163

Đảng viên tham gia hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII
20:42 | 29/03/2021

      Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước; cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đại hội.

      Với chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn  định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực  hiện Cương lĩnh (bổ sung phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước); xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đây sẽ là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

      Thời gian hội nghị trực tuyến là 02 ngày từ ngày 27 đến 28 tháng 3 năm 2021; toàn thể đảng viên trường tham dự đầy đủ tại Hội trường Ủy ban nhân dân Thị xã Gò Công.

      Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đảng  viên trường nắm bắt được nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của đất nước trong thời gian tới với những nội dung như sau:

1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

2. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển nền kinh tế số.

3. Phát triển các vùng và khu kinh tế.

4. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị.

5. Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế.

6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ.

7. Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội.

8. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

9. Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

10. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển.

11. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ và giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

12. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc  tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.

VP.

Các bản tin trước:
  Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2020 (08:36 | 12/03/2021)
  Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cơ sở năm 2020 (05:08 | 30/11/2020)
  Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021 (09:42 | 20/10/2020)
  Đón học sinh khóa mới năm học 2020-2021 (10:59 | 15/09/2020)
Các bản tin tiếp theo:
  Liên kết đào tạo các lớp may công nghiệp với các công ty trên địa bàn (15:07 | 18/05/2021)
  Lễ phát bằng tốt nghiệp lớp May thời trang 19T-Hệ trung cấp (15:48 | 18/05/2021)
  Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường tổ chức các hoạt động kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật Bác (20:55 | 20/05/2021)
  Công tác tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 (20:49 | 02/06/2021)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang